Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje

uchovávané v záznamech o službách

společnosti Epson

Vydání 1.0 17/05/2018

Toto prohlášení obsahuje informace o vašich osobních údajích, které jsou vedené v záznamech o službách a souvisejících systémech společnosti Epson:

Společnost Epson uchovává (a bude v budoucnu uchovávat)

 • Informace, které společnosti Epson sami poskytnete prostřednictvím zákaznického centra či poskytovatele služeb webových stránek nebo jinak
 • Informace zaznamenané společností Epson či jejími smluvními partnery o interakcích s vámi.

Nemusíte společnosti Epson poskytovat žádné osobní informace, nicméně úroveň služeb, kterou vám společnost Epson a její dceřiné společnosti mohou nabídnout, závisí na tom, jaké množství informací o sobě budete sdílet. Záznamy o vás se vytvoří pouze, pokud vznesete požadavek či dotaz ohledně produktu společnosti Epson, či se tak stane vaším jménem.

„Epson“ (‚správce‘ informací) je:

Epson Europe B.V.( Data Protection Administration)

Azie Building, Atlas Arena,

Hoogoorddreef 5,

1101BA Amsterdam Zuid,

The Netherlands

E-mail:ServicePrivacy@epson.eu

Účel zpracovávání vašich osobních údajů

(‚Zpracování‘ zahrnuje cokoli, co společnost Epson s vašimi informacemi dělá, včetně shromažďování, uchovávání, používání a zveřejňování.)

Společnost Epson vaše osobní údaje zpracovává, aby vám mohla poskytovat služby.

To zahrnuje:

 • vaši identifikaci, když nás kontaktujete
 • zaznamenávání toho, co bylo požadováno a dodáno
 • poskytování služeb
 • ukládání vašich preferencí, abyste ušetřil/a čas, když nás kontaktujete nebo hledáte naši stránku
 • sledování a zaznamenávání telefonické a písemné komunikace s vámi z důvodu zajištění kvality, zajišťování souladu s předpisy a vyřizování vašich stížností a dotazů.
 • porozumění tomu, jaké části webových stránek společnosti Epson a jaké produkty a služby vás nejvíce zajímají
 • porozumění způsobu využívání webové stránky a služeb společnosti Epson a výkonu jejích produktů

Právním základem je fakt, že je to nezbytné pro legitimní zájmy společnosti Epson nebo společností v rámci skupiny Epson při poskytování služeb.

Pokud se rozhodnete poskytnout údaje nad rámec údajů, které od vás společnost Epson požaduje, pak je vaše dobrovolné poskytnutí těchto údajů zároveň souhlasem s jejich zpracováním. Tento souhlas máte právo kdykoliv zrušit. Můžete tak učinit písemně na výše uvedenou adresu společnosti Epson, nebo na [https://www.epson.eu].

V rámci zpracování společnost Epson provede automatizované profilování a rozhodování založené na údajích, které o vás má, a to proto, aby informace vám předkládané více souvisely s vašimi zájmy.

Pokud se společnost Epson v budoucnu rozhodne zpracovat vaše údaje za jiným účelem, bude vás o tomto jiném účelu nejdříve informovat.

Pokud jste k tomu udělili svůj souhlas, použije společnost Epson vaše osobní údaje také pro účely elektronické a jiné marketingové komunikace s vámi (obvykle e-mailem), která může zahrnovat:

 • provádění průzkumů a dotazování se na váš názor na naše produkty a služby
 • upozornění na produkty nebo nabídky, které by vás mohly zajímat
 • upozornění na propagační akce, jako jsou dárky zdarma, soutěže a losování o ceny.
 • marketingové analýzy a profilování zákazníků

Právním základem tohoto je váš výslovný souhlas. Souhlas s tímto dodatečným účelem můžete (bez ohledu na vaše právo vznést námitku proti uchovávání údajů společností Epson pro výše popsané obecné účely) kdykoli písemně odvolat s použitím výše uvedené adresy společnosti Epson nebo na [https://www.epson.eu] nebo telefonicky na naší servisní asistenční lince, jejíž čísla naleznete na [https://www.epson.eu]

Společnost Epson bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu 5let od posledního kontaktu s vámi. Po uplynutí této doby mohou být některé informace i nadále uchovávány, ale pouze v anonymní podobě nebo jako součást archivních záznamů.

Společnost Epson využívá třetích stran, které v jejím zastoupení provádějí některé zpracovatelské činnosti. Některé nebo všechny vaše osobní údaje jim mohou být zpřístupněny, avšak tyto údaje mohou používat pouze pro účely, pro které je společnost Epson uchovává a v souladu s pokyny společnosti Epson. Kromě zpracovatelů třetích stran může společnost Epson zpřístupnit některé nebo všechny vaše osobní údaje:

 • Bankám nebo jiným entitám, které vyřizují vaše platby
 • Organizacím, od kterých chcete poskytování služeb mimo záruku
 • Distributorům, od kterých chcete pomoc při získávání nebo prohlížení výrobků

Jako „subjekt údajů“ máte ze zákona právo požadovat od společnosti Epson přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, nebo omezení zpracování, které se vás týká, nebo vznést námitku proti zpracování, jakož i proti přenositelnosti údajů, a právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

Evropského pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Epson můžete kontaktovat písemně na adrese „The EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Nizozemsko“, nebo e-mailem: EDPO@epson.eu

Pokud se vy nebo váš výrobek nacházíte mimo území EU, společnost Epson předá některé vaše osobní údaje mimo EU zaměstnancům skupiny společnosti Epson v daném regionu a dodavatelům v tomto regionu, které společnost Epson využívá k poskytování služeb. To bude podléhat ochraně tak, jak požaduje zákon.

Toto prohlášení se týká pouze údajů v záznamech služeb společnosti Epson. V případě, že společnost Epson zpracovává údaje o vás obsažené v jiných záznamech, budete o tom zvlášť informováni.

Vydáno v souladu s článkem 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU