EPSON A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Epson & the Environment

Epson a životní prostředí


Každý z nás hraje svou roli ve vytváření lepší budoucnosti. Být trvale udržitelnou společností, to pro společnost Epson znamená pamatovat na každý aspekt chodu organizace – od nejmenší žárovky až po největší výrobní závod. Podporuje naše inovace, pohání náš růst, motivuje naši pracovní sílu a obecně přispívá ke společnosti. Je také zásadní součástí spolupráce s našimi partnery v celém dodavatelském řetězci.

Environmentální vize 2050 společnosti Epson

Vizí společnosti Epson je stát se nepostradatelnou společností, která využívá své efektivní, kompaktní a přesné technologie k dosažení udržitelného rozvoje v cirkulární ekonomice.

S cílem dosáhnout udržitelnosti a podpořit místní komunity společnost Epson do roku 2050 dosáhne uhlíkové neutrality a bude zcela eliminovat používání vyčerpatelných podzemních zdrojů 1.

„Jsme odhodláni nabízet firmám po celé Evropě jasnou „zelenou volbu“ s ohledem na produkty, které používají,“ řekl Yoshiro Nagafusa, prezident společnosti Epson Europe. „O potřebě technologií, které jsou šetrnější pro životní prostředí, nákladově efektivní a účinné, slyším od zákazníků každý den. To se společnosti Epson podařilo dosáhnout a za tento úspěch, spolu s kumulativním ziskem, můžeme poděkovat našim firemním zákazníkům, kteří se rozhodli přejít od laserové k inkoustové technologii.“

V roce 2008 společnost Epson vytvořila Environmentální vizi 2050 – tedy prohlášení o svých ekologických cílech až do roku 2050. Svět se od té doby změnil. Globální úsilí o dosažení sociální udržitelnosti dostalo nových obrátek, když Organizace spojených národů přijala cíle udržitelného rozvoje (SDG) a Pařížská dohodu, udávající kurz směrem k dekarbonizaci. Vzhledem k těmto změnám společnost Epson vizi v roce 2018 zrevidovala a upřesnila tři kroky, které by společnost měla podniknout.

V březnu 2021 společnost Epson vizi zrevidovala dále a stanovila konkrétní cíle, které odrážejí silný závazek společnosti Epson řešit hlavní otázky, jako je dekarbonizace a recyklace zdrojů.

Společnost Epson si stanovila cíle pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 v souladu se scénářem o hranici 1,5 °C v rámci Pařížské dohody a kritérii iniciativy Science Based Targets (SBTi).

Klíčové podmínky

Cíle pro rok 2025

V rámci naší podnikové vize 2025 chceme přispět k rozvoji udržitelné společnosti tím, že budeme využívat efektivní, kompaktní a precizní technologie ke snížení dopadu produktů a služeb na životní prostředí v průběhu jejich životního cyklu.

Velké korporace, jako je Epson, jsou schopné nejrychleji ovlivnit změny, a to díky svému dosahu v rámci globálních dodavatelských řetězců a efektu dosaženého vývojem produktů, díky kterým se model cirkulární ekonomiky může stát realitou. I v dnešním digitálním světě je tiskárna podle 77 % zaměstnanců v EU5 považována za důležitý obchodní nástroj2. Výzkum také potvrzuje lepší porozumění, koncentraci a méně stresu při četbě tištěného textu v porovnání s četbou textu na digitální obrazovce3. Naše inkoustové tiskárny WorkForce Pro nyní spotřebují o 96 % méně energie, produkují až o 94 % méně odpadu a uvolňují až o 92 % méně CO2 než srovnatelné laserové tiskárny4.

Kromě lepšího designu a výkonnosti stávajících produktů aplikace principů cirkulární ekonomiky vyžaduje, aby společnost Epson o své činnosti uvažovala odlišným způsobem. Náš projekt v oblasti cirkulární ekonomiky (Circular Economy Project) jsme zahájili proto, abychom zajistili, že se tento model bude odrážet v celé naší společnosti a komunitě, ve které pracujeme, jako je recyklace kazet tiskárny ve výrobním závod Epson Telford a certifikace třetích stran v rámci našich procesů.

Některé z našich dosavadních úspěchů

Cíle

Význam našich cílů pro Evropu

Zpráva o udržitelnosti v Evropě společnosti Epson s názvem Green Choice stanovuje závazek společnosti k sociální odpovědnosti (CSR) v rámci celého podniku. Zdůrazňuje pokroky v úsporách energie, vody a CO2 v celé evropské divizi společnosti Epson, její odhodlání v celém dodavatelském řetězci a výrobě a také úsilí o vytváření ekologicky šetrných produktů, které podnikům umožňují snížit ekologickou stopu.

Historie ochrany životního prostředí

Historie ekologických projektů a zásad společnosti Epson začala programem pro kontrolu znečištění , který je úspěšně realizován napříč více než čtyřmi dekádami. Na konci 90. let společnost Epson zveřejnila své úspěchy ve výroční environmentální zprávě. Od začátku nového milénia rozšířila společnost Epson svou působnost a aktivně se účastní projektů v oblasti zalesňování, řízení spotřeby energie a programů nulových emisí. Přečtěte si více o ekologických milnících společnosti Epson níže.

Harmonie, spolupráce a závazek s ohledem na životní prostředí

Společnost Epson byla založena v roce 1942 ve městě Suwa, které se nachází v japonské prefektuře Nagano, známé svou rozmanitou přírodou. Harmonická koexistence s komunitami, ve kterých působíme, je již dlouho základním kamenem naší společnosti a i když se naše provozy rozšířily na globální úrovni, naše kultura respektu k životnímu prostředí nikdy nezeslábla. To se nám podařilo prokázat v roce 1988, kdy se společnost Epson stala první společností na světě, která oznámila, že z provozu vyloučí chlorfluoruhlovodíky poškozující ozonovou vrstvu.

1942 - 2010+

Technologie společnosti Epson se odvíjí od našich závazků vůči společnosti a životnímu prostředí. Zaměřujeme se na důležité věci a zbavujeme se nepotřebných. Vytváříme tak hodnotnější produkty. Z této filozofie společnost Epson vždy vycházela ve svém úsilí plnit potřeby v oblasti udržitelného rozvoje a v tomto úsilí hodláme pokračovat.

Životní cyklus produktu

Od prvního náčrtu produktu až po proces recyklace: Všechny naše produkty vyvíjíme tak, aby byl jejich životní cyklus ekologicky udržitelný. Toto je klíčová strategie pro naše ekologické produkty vyjadřuje naši snahu snížit dopad na životní prostředí, a to i mimo naše domovy a kanceláře.

Stanovujeme konkrétní cíle pro environmentální specifikace, kterých je třeba dosáhnout ve fázi plánování produktů. Zavedli jsme také proces designu pro životní prostředí (DfE), ve kterém hodnotíme, jak dobře jsme si vedli ve fázi návrhu i po ní.

Environmentální management

Každý z nás hraje svou roli ve vytváření lepší budoucnosti. Být trvale udržitelnou společností, to pro společnost Epson znamená pamatovat na každý aspekt chodu organizace – od nejmenší žárovky až po největší výrobní závod.

Obchodní jednotky v rámci skupiny Epson Group vytvářejí své vlastní akční plány v oblasti ochrany životního prostředí a realizují svou činnost pomocí systému environmentálního managementu. Provádíme interní hodnocení s cílem kontrolovat výsledky podle našich plánů a v případě potřeby přijmout nápravná opatření.

Naším cílem je:

Nová perspektiva

Náš závazek však nekončí u bran výrobních závodů společnosti Epson. Naše úsilí také ovlivňuje každodenní pracovní postupy našich zákazníků a obchodních partnerů.

Obrázek „Earth glinting in the sun“ © ESA/NASA

Produkty

Společnost Epson dodržuje závazek vyvíjet produkty ohleduplné k životnímu prostředí, což znamená, že udržitelnost je brána v úvahu od počátečního nápadu až po jeho dokončení. Kromě ekologicky šetrného designu to také zahrnuje eliminaci nebezpečných látek v naší kompletní produktové řadě.

Potenciální úspora energie pro zákazníky společnosti Epson díky úsporám CO₂⁶

Naši zákazníci díky mohou přechodu na firemní inkoustové tiskárny Epson za dva roky ušetřit až 65,7 milionu eur na energiích a vyprodukovat až o 124 tisíc tun CO2 méně.

Produkty šetrné k životnímu prostředí

Produkce

Ekologická optimalizace našich výrobních procesů je jednou ze základních oblastí, kde prosazujeme naše zásady. Zaměřujeme se hlavně na prevenci globálního oteplování, the liminaci emisí a regulaci chemických látek. Dále věnujeme své úsilí problémům, jako je vylepšený dopravní systém, dobře navržené řízení vod a látek a řízení environmentálních rizik.

Životní prostředí je v srdci našich procesů

Závod Epson Telford stojí v popředí ekologických aktivit společnosti Seiko Epson a byl prvním závodem v rámci skupiny, který obdržel certifikaci ISO14001.

Závod má od roku 1996 certifikaci ISO 14001 a poskytl rámec pro řízení naší činnosti a provádění pravidelných auditů. Díky nim zajišťujeme, že lepší řešení nejen navrhujeme, ale také je používáme. Kultura neustálého zlepšování se projevuje ve všem, co děláme.

Recyklace produktů

Zodpovědné a efektivní zpracování našich produktů poté, co ukončily své služby pro naše zákazníky a obchodní partnery, je důležité.

Je natolik důležité, že strategii recyklace zohledňujeme již od fáze plánování našich výrobků. Všechny naše hotové výrobky odpovídají směrnici OEEZ z roku 2005. Pro naše spotřební zboží, jako jsou inkoustové kazety, jsme vytvořili sběrný systém, díky kterému lze bezpečně vrátit prázdné inkoustové kazety společnosti Epson.

Abychom zachovali cenné ekologické zdroje a snížili množství odpadu, snažíme se sbírat a recyklovat co nejvíce produktů a zásob.

Ekologická komunita

Považujeme za naši povinnost poskytovat podporu a realizovat naše strategie v rámci globální komunity. Společně s našimi zákazníky a obchodními partnery vyvíjíme a účastníme se programů, které prosazují ekologické myšlení a odpovědnost v různých oblastech, jako je ekologická odpovědnost firem ekologicky šetrné technologie, ekologická komunikace nebo ekologické vzdělávání.

Informace týkající se životního prostředí

Abychom splnili naše závazky v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR), snažíme se řešit problémy životního prostředí tím, že poskytujeme hodnotu, která překračuje očekávání našich zákazníků a společnosti.

Informace týkající se životního prostředí

V rámci zákaznického servisu poskytujeme našim akcionářům relevantní informace týkající se životního prostředí.

Prohlášení o shodě EU

Dokumenty prohlášení o shodě společnosti Epson jsou k dispozici online a lze je vyhledávat podle typu produktu a produktu samotného.

Získejte více informací o společenské odpovědnosti podniků

¹ Neobnovitelné zdroje, jako je olej a kovy

² 3 639 pracovníků s rozhodovací pravomocí a zaměstnanců v oblasti IT ve Francii, Německu, Španělsku, Itálii a Velké Británii, na základě údajů FTI Consulting na objednávku společnosti Epson v roce 2015.

³ Wastlund, Reinikka, Norlander & Archer, 2005: http://www.radford.act.edu.au/storage/reading-on-screens-v-paper.pdf.

⁴ Chcete-li těmto údajům lépe porozumět a dozvědět se, jaký přínos mohou mít pro váš podnik, navštivte stránky www.epson.eu/maketheswitch.

⁵ K udržení určité míry vlhkosti uvnitř systému se používá malé množství vody.

⁶ Výpočet na základě firemních inkoustových tiskáren Epson prodaných za poslední dva kalendářní roky (CY16, CY17) na trzích EU6 při průměrném používání produktů po dobu čtyř let.
Metodologie výpočtu je potvrzena společností TÜV Rheinland.

⁷ Další informace naleznete na webu www.epson.eu/maketheswitch.

⁸ Podíl na trhu založený na výnosech průmyslových robotů SCARA, 2011-2016. (Zdroj: Fuji Keizai „2012–2017 Worldwide Robot Market and Future Outlook“)

⁹ Ve srovnání s robotem Epson LS3 SCARA

¹⁰ Srovnání při připojení k síti Ethernet (230 V)

¹¹ Tento produkt prodává společnost Seiko Watch Corporation.

¹² V porovnání s ciferníkem hodinek modelů řady 7X, které byly uvedeny na trh v roce 2012.