Epson a životní prostředí

Epson a životní prostředí

Jako jedna z předních společností působících v oboru tisku a produkce dokumentů považujeme za svou povinnost se aktivně podílet na odpovědném celosvětovém zacházení s přírodními zdroji. Naše podnikové zásady ochrany životního prostředí se věnují ekologickým výzvám dnešní doby a snaze zajistit pro nás a naše děti lepší budoucnost.

Environmentální vize 2050

Prvním a nejjednodušším krokem je snížení emisí CO2. Jak už všichni víme, i možnosti planety Země jsou omezené. Proto společnost Epson oznámila svůj záměr dosáhnout u svých produktů 90% snížení emisí CO2 do roku 2050.

Podrobné informace

Cíle pro rok 2025

Cílů, které jsme si vytyčili, nelze dosáhnout za jediný den. A protože tento úkol není jednoduchý, je důležité si stanovit dílčí kroky vedoucí k úspěšnému dosažení naší Vize. Podrobnosti a související informace o uskutečněných krocích pravidelně publikujeme.

Podrobné informace

Historie našeho úsilí v oblasti ekologie

S projekty jsme začali programem povinného snižování znečištění, který úspěšně funguje již čtyři desetiletí. Koncem 90. let publikovala společnost Epson výsledky svého snažení ve výroční environmentální zprávě. Na začátku nového tisíciletí jsme své dosavadní úsilí rozšířili do dalších oblastí a začali jsme se podílet také na projektech opětovného zalesňovaní, snižování energetické spotřeby a snižování emisí.

Podrobné informace

Prohlášení o globálním environmentálním úsilí

Naše sdělení je stručné a výstižné: “Lepší produkty pro lepší budoucnost”. Těchto pět jednoduchých slov vyjadřuje naše každodenní úsilí zajistit to nejlepší pro naše zákazníky, obchodní partnery a životní prostředí.

Podrobné informace

Promyšlený životní cyklus

Od prvního nákresu až po recyklaci produktu: Při vývoji všech produktů klademe důraz na ekologicky udržitelný životní cyklus. To je klíčovou strategií našeho úsilí vyrábět ekologicky šetrné produkty a snižovat jejich dopad na životní prostředí také za branami našich továren – ve vašich domácnostech a kancelářích.

Podrobné informace

Nová perspektiva

Náš závazek nekončí u bran továren společnosti Epson. Již teď svým úsilím ovlivňujeme každodenní pracovní postupy našich zákazníků a obchodních partnerů.

Podrobné informace

Produkty

Při návrzích všech našich produktů klademe důraz na ekologicky udržitelný životní cyklus. To znamená nejen ekologicky šetrný design a poskytování všech údajů týkajících se ochrany životního prostředí, ale i skutečnost, že k výrobě celé naší produktové řady nebyly použity žádné nebezpečné látky.

Podrobné informace

Produkce

Ekologická optimalizace výrobních postupů je jednou z hlavních oblastí, v nichž uplatňujeme naše zásady. Zaměřujeme se především na prevenci globálního oteplování, snižování emisí a omezování použitých chemických látek. Dále se zajímáme take o oblast dopravy, řízení spotřeby vody a chemických látek a o certifikace v oblasti řízení environmentálních rizik.

Podrobné informace

Recyklace produktů

Odpovědné a účinné zpracování našich produktů poté, co našim zákazníkům a obchodním partnerům přestanou sloužit, považujeme za důležité. Recyklační strategie proto mají své místo již v samotném procesu plánování produktů. Ve všech našich finálních produktech klademe důraz na Směrnice WEEE z roku 2005. Pro spotřební materiál, jako jsou zásobníky inkoustu, jsme zavedli systém sběru, který zajišťuje, aby se využitý materiál bezpečně vrátil společnosti Epson.

Podrobné informace

Environmentální spolupráce

Považujeme za svou povinnost prosazovat ekologické strategie a iniciativy po celém světě. Ve spolupráci se zákazníky a obchodními partnery vytváříme a pořádáme programy, které propagují ekologické myšlení a odpovědnost v řadě oblastí, jako jsou Eco Corporate Citizenship (ekologická korporace), Eco Technology (ekologická technologie), Eco Communication (ekologická komunikace) nebo Eco Education (ekologická výchova).

Podrobné informace

Environmentální management

Veškeré naše úsilí o ochranu životního prostředí vychází z hluboce zakořeněné filozofie, jíž se řídí všichni naši vedoucí pracovníci. Dále vychází ze společenského požadavku minimalizovat dopad lidské činnosti na životní prostředí. Epson se zavazuje řídit se tímto požadavkem a chránit společnou budoucnost. Zavedený systém environmentálního managementu a řízení environmentálních rizik nám pomáhají splnit tyto vytyčené cíle.

Podrobné informace

Informace o ochraně životního prostředí

Poskytováním užitné hodnoty, která předčí očekávání našich zákazníků a společnosti, se snažíme řešit ekologické problémy a plnit tak úkoly, jež nám klade naše společenská odpovědnost.

Podrobné informace