Prohlášení o ochraně osobních údajů pro marketingové aktivity a internetový obchod společnosti Epson*

Poslední aktualizace: prosinec 2021

Společnosti Epson záleží na vašem soukromí a tímto prohlášením poskytuje informace o vašich osobních údajích, které se týkají vás jako zákazníka a které se uchovávají v marketingové databázi společnosti Epson, v databázi internetového obchodu Epson a v dalších podobných systémech souvisejících s hlavními webovými stránkami společnosti Epson.

(K tomu, abyste mohli používat hlavní webové stránky společnosti Epson, se nemusíte registrovat ani poskytovat žádné osobní údaje. Chcete-li se registrovat u společnosti Epson, jedinou informací, kterou musíte poskytnout, je vaše e-mailová adresa (plus potvrzení, že jste starší 16 let). Všechna ostatní informační pole při registraci jsou nepovinná).

Jaké osobní údaje společnost Epson shromažďuje a uchovává
(osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné žijící osoby)

Společnost Epson uchovává (a bude uchovávat) osobní údaje, které se rozhodnete společnosti Epson poskytnout, včetně údajů zadaných při registraci na webových stránkách společnosti Epson a údajů o interakcích společnosti Epson s vámi. Patří sem také osobní údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie a dalších podobných nástrojů.

Těmito osobními údaji mohou být:

 • Identita a kontaktní údaje: jméno, příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a způsob platby.

 • Údaje o nákupu: informace shromážděné prostřednictvím vlastních systémů společnosti Epson o nákupech (včetně nedokončených nákupů), které jste učinil/a na webových stránkách internetového obchodu.

 • Marketingové a komunikační údaje: vaše preference při přijímání marketingových sdělení od nás a našich třetích stran a vaše preference týkající se komunikace.

 • Technické údaje: adresa internetového protokolu (IP), vaše přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma a poloha, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče, operační systém a platforma a další technologie na zařízeních, která používáte pro přístup k těmto webovým stránkám.

 • Údaje o používání: informace o tom, jak naše webové stránky používáte.

Správce údajů
Správcem vašich osobních údajů je společnost Epson Europe B.V.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, Nizozemsko.

Účel zpracování vašich osobních údajů společností Epson
(„zpracování“ znamená jakoukoli činnost, kterou společnost Epson a/nebo její dceřiné společnosti provádějí s vašimi osobními údaji)

A) Pro marketingové aktivity

Primárním účelem, pro který společnost Epson vaše osobní údaje, týkající se vás coby zákazníka, zpracovává, je marketing produktů společnosti včetně přímých marketingových sdělení (obvykle prostřednictvím e-mailu, telefonu, SMS, zprávy push), což zahrnuje:

 • vaši identifikaci, když nás kontaktujete,

 • sledování vašich preferencí, abyste při prohledávání našich stránek ušetřil/a čas,

 • zpracovávání vašich požadavků na účast v marketingových akcích,

 • sledování a zaznamenávání telefonické a písemné komunikace s vámi z důvodu zajištění kvality, zajišťování souladu s předpisy a vyřizování vašich stížností a dotazů,

 • porozumění tomu, jaké části webových stránek společnosti Epson a jaké produkty a služby vás nejvíce zajímají.

B) Pro internetový obchod Epson

Primárním účelem, pro který bude společnost Epson zpracovávat vaše osobní údaje, je provádění a zaznamenávání vašich transakcí (včetně nedokončených transakcí) na webové stránce internetového obchodu Epson. Sekundární účel zahrnuje:

 • ukládání vašich údajů, preferencí a zájmů, abyste ušetřil/a čas při dalším využívání našich webových stránek, a abychom lépe porozuměli tomu, jaké části webové stránky společnosti Epson a jaké produkty a služby vás nejvíce zajímají, a přizpůsobili vám tak naše nabídky,

 • provádění analýzy využívání stránek společnosti Epson z vaší strany i ze strany dalších lidí,

 • sledování a zaznamenávání telefonické a písemné komunikace s vámi z důvodu zajištění kvality, zajišťování souladu s předpisy a z důvodů vyřizování jakýchkoli problémů, které v těchto konverzacích vyvstaly.

Právní základ pro uchovávání vašich osobních údajů

A) Oprávněný zájem na marketingových aktivitách

Právním základem je skutečnost, že je to nezbytné pro legitimní zájmy společnosti Epson nebo společností v rámci skupiny Epson při provádění marketingových aktivit.

B) Plnění smlouvy pro internetový obchod Epson

Právním základem pro tento primární účel je to, že je to nezbytné pro plnění smlouvy s vámi. Základem pro sekundární účel je skutečnost, že je to nezbytné pro oprávněné zájmy společnosti Epson nebo společností v rámci skupiny Epson z důvodu pochopení trhů a zákazníků.

C) Výslovný souhlas, který jste poskytli v jiných případech

Pokud se rozhodnete poskytnout údaje nad rámec údajů, které od vás společnost Epson požaduje, pak je vaše dobrovolné poskytnutí těchto údajů zároveň souhlasem s jejich zpracováním. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat. Můžete tak učinit písemně na výše uvedené adrese společnosti Epson, případně na ContactUsAboutYourData.

V rámci zpracování společnost Epson provede automatizované profilování a rozhodování založené na údajích, které o vás má, a to proto, aby informace vám předkládané více souvisely s vašimi zájmy.

Pokud se společnost Epson v budoucnu rozhodne zpracovat vaše údaje za jiným účelem, bude vás o tomto jiném účelu nejdříve informovat.

Pokud jste k tomu udělili svůj souhlas, použije společnost Epson vaše osobní údaje také pro účely elektronické marketingové komunikace (obvykle prostřednictvím e-mailu, telefonu, SMS, zprávy push), což může zahrnovat:

 • provádění průzkumů a dotazování se na váš názor na naše produkty a služby,

 • upozornění na produkty nebo nabídky, které by vás mohly zajímat,

 • upozornění na propagační akce, jako jsou dárky, soutěže a losování o ceny,

 • marketingové analýzy a profilování zákazníků,

 • pozvání na akce.

Právním základem je váš výslovný souhlas. Souhlas s tímto dodatečným účelem můžete (bez ohledu na vaše právo vznést námitku proti zpracování údajů společností Epson pro výše popsané obecné účely) kdykoli písemně odvolat s použitím výše uvedené adresy společnosti Epson, případně na ContactUsAboutYourData.

Jak dlouho bude společnost Epson uchovávat moje údaje pro marketingové aktivity

Společnost Epson bude vaše osobní údaje uchovávat po dobu 2 let od posledního kontaktu iniciovaného vámi. Po uplynutí této doby mohou být některé informace i nadále uchovávány, ale pouze v anonymní podobě nebo jako součást archivních záznamů.

Osobní údaje mohou být uchovávány po delší dobu, pokud je delší období uchovávání vyžadováno zákonem nebo nařízením, a za účelem stanovení, uplatnění nebo obrany zákonných práv společnosti Epson.

A) Pro internetový obchod Epson

Společnost Epson bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu 10 let. Po uplynutí této doby mohou být některé informace i nadále uchovávány, ale pouze v anonymní podobě nebo jako součást archivních záznamů.

Osobní údaje mohou být uchovávány po delší dobu, pokud je delší období uchovávání vyžadováno zákonem nebo nařízením, a za účelem stanovení, uplatnění nebo obrany zákonných práv společnosti Epson.

Jaké osobní údaje společnost Epson sdílí s třetími stranami a předává mimo EHP

Společnost Epson využívá třetích stran, které v jejím zastoupení provádějí některé činnosti zpracování. Některé nebo všechny vaše osobní údaje jim mohou být zpřístupněny, avšak tyto údaje mohou používat pouze pro účely, pro které je společnost Epson uchovává a v souladu s pokyny společnosti Epson.

Některé z našich externích třetích stran se nacházejí mimo EHP, takže jejich zpracovávání vašich osobních údajů bude zahrnovat předání údajů mimo EHP.

Společnost Epson sdílí vaše osobní údaje v rámci společností Epson. To zahrnuje předávání vašich osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Pokud se nacházíte v zemi mimo EHP, vaše osobní údaje budou předávány rovněž do této země.

Pokud společnost Epson předává vaše osobní údaje mimo EHP, zajistí, že je jim poskytována podobná úroveň ochrany formou implementace alespoň jednoho z následujících bezpečnostních opatření:

 • Společnost Epson předá vaše osobní údaje pouze do zemí, o nichž Evropská komise předpokládá, že poskytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

 • Pokud společnost Epson sdílí vaše osobní údaje v rámci společností Epson nebo používá určité třetí strany, využívá modelové smlouvy pro předávání osobních údajů do třetích zemí schválené Evropskou komisí, které poskytují osobním údajům stejnou ochranou, jaká jim je poskytována v Evropě.

Kontaktujte nás prosím, pokud chcete získat další informace o konkrétním mechanismu, který používáme při předávání vašich osobních údajů mimo EHP.

Zabezpečení údajů

Společnost Epson má zavedena bezpečnostní opatření, která chrání vaše informace a brání náhodné ztrátě vašich osobních údajů, jejich neoprávněnému použití nebo přístupu k nim a jejich změně nebo zpřístupnění. Kromě toho společnost Epson poskytne přístup k vašim osobním údajům zaměstnancům, zástupcům, smluvním partnerům a dalším třetím stranám na základě principu „potřeby vědět“. Vaše osobní údaje budou zpracovávat pouze na základě našich pokynů a vztahuje se na ně povinnosti zachování důvěrnosti.

Společnost Epson má zavedeny postupy pro vyřešení jakéhokoliv podezření na porušení zabezpečení osobních údajů a na porušení upozorní vás a jakýkoli příslušný orgán, pokud jsme povinni tak učinit.

Jak kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Epson
Správce údajů a jeho evropského pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat písemně na adrese:

EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
Nizozemsko

nebo pomocí e-mailové adresy: edpo@epson.eu

Kontaktování společnosti Epson za účelem uplatnění vašich práv

Jako „subjekt údajů“ máte ze zákona právo požadovat od společnosti Epson přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, které se vás týká, nebo vznést námitku proti zpracování. Zároveň máte právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost dozorovému úřadu.

Poskytněte prosím společnosti Epson své osobní údaje na tomto formuláři, abychom mohli ověřit vaši totožnost. Za určitých okolností můžeme požadovat další formy identifikace, například váš pas nebo řidičský průkaz.

Svá zákonná práva můžete kdykoli uplatnit písemně na výše uvedených kontaktech, případně pomocí odkazu ContactUsAboutYourData.

*Upozorňujeme, že internetový obchod společnosti Epson není dostupný ve všech zemích.