Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje uchovávané společností Epson pro účely propagačních akcí

Poslední aktualizace: listopad 2023

Společnost Epson se stará o vaše soukromí a toto prohlášení obsahuje informace o vašich osobních údajích, jako zákazníka, které jsou vedené v marketingové databázi a souvisejících systémech pro účely propagačních akcí společnosti Epson.

Jaké osobní údaje společnost Epson shromažďuje a uchovává
(osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné žijící osoby)

Společnost Epson uchovává (a bude uchovávat) osobní údaje, které se rozhodnete společnosti Epson poskytnout, včetně údajů zadaných při registraci na propagační akce společnosti Epson a údajů o interakcích společnosti Epson s vámi. Patří sem také osobní údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie a dalších podobných nástrojů.

Těmito osobními údaji mohou být:

 • Totožnost a kontaktní údaje: základní kontaktní informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, které poskytnete při registraci k propagační akci

 • Údaje o propagacích a nákupech: informace o propagační akci, které se účastníte, včetně dokladu o nákupu (pokud to vyžadují podmínky)

 • Technické údaje: adresa internetového protokolu (IP), vaše přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma a poloha, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče, operační systém a platforma a další technologie na zařízeních, která používáte pro přístup k těmto webovým stránkám.

 • ·Údaje o používání: informace o tom, jak naše webové stránky používáte.

Správce údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost Epson Europe B.V.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, Nizozemsko.

Účel zpracování vašich osobních údajů společností Epson
(„z
pracováním“ se rozumí jakákoli činnost, kterou společnost Epson a/nebo její dceřiné společnosti provádějí s vašimi osobními údaji)

Jediným účelem, pro který společnost Epson bude shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje, je správa propagace.

Právní základ pro uchovávání vašich osobních údajů

Právním základem pro tento účel je to, že je to nutné pro plnění smlouvy s vámi.

Pokud se rozhodnete poskytnout údaje nad rámec údajů, které od vás společnost Epson požaduje, pak je vaše dobrovolné poskytnutí těchto údajů zároveň souhlasem s jejich zpracováním. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat. Můžete tak učinit písemně na výše uvedené adrese společnosti Epson, případně na Pro více informací o vašich osobních údajích nás kontaktujte.

V rámci zpracování může společnost Epson provádět určitě automatizované profilování a rozhodování na základě informací, které o vás má, aby informace, které jsou vám předkládány, lépe odpovídaly vašim zájmům.

Pokud se společnost Epson v budoucnu rozhodne zpracovat vaše údaje za jiným účelem, bude vás o tomto jiném účelu nejdříve informovat.

Pokud jste k tomu udělili svůj souhlas, použije společnost Epson vaše osobní údaje také pro účely elektronické marketingové komunikace (obvykle prostřednictvím e-mailu, telefonu, SMS, zprávy push), což může zahrnovat:

 • provádění průzkumů a dotazování se na váš názor na naše produkty a služby

 • upozornění na produkty nebo nabídky, které by vás mohly zajímat

 • upozornění na propagační akce, jako jsou dárky zdarma, soutěže a losování o ceny

 • marketingové analýzy a profilování zákazníků

 • pozvánky na akce

Společnost Epson může navíc používat nástroje nabízené reklamními partnery (např. Google), které mohou rozpoznat vaše zařízení a poskytovat vám reklamy. Tyto informace mohou zahrnovat ID vašeho zařízení, vaši IP adresu a informace o vašem prohlížeči nebo operačním systému nebo jiný identifikátor v šifrované formě. Tyto informace mohou poskytovatelé zpracovávat v hašované nebo znečitelněné podobě.

Právním základem tohoto je váš výslovný souhlas. Souhlas s tímto dodatečným účelem můžete (bez ohledu na vaše právo vznést námitku proti zpracování údajů společností Epson pro výše popsané obecné účely) kdykoli písemně odvolat s použitím výše uvedené adresy společnosti Epson, případně na Pro více informací o vašich osobních údajích nás kontaktujte.

Jak dlouho bude společnost Epson uchovávat mé údaje

Společnost Epson bude vaše osobní údaje uchovávat po dobu 3 měsíců od ukončení správy propagační akce. Následně budou vymazány s výjimkou případů, kdy existuje zákonná povinnost uchovávat bankovní nebo daňové záznamy. Po uplynutí této doby mohou být některé informace i nadále uchovávány, ale pouze v anonymní podobě nebo jako součást archivních záznamů.

Osobní údaje mohou být uchovávány po delší dobu, pokud je delší období uchovávání vyžadováno zákonem nebo nařízením, a za účelem stanovení, uplatnění nebo obrany zákonných práv společnosti Epson.

Jaké osobní údaje společnost Epson sdílí s třetími stranami a předává mimo EHP

Společnost Epson využívá třetích stran, které v jejím zastoupení provádějí některé činnosti zpracování. Některé nebo všechny vaše osobní údaje jim mohou být zpřístupněny, avšak tyto údaje mohou používat pouze pro účely, pro které je společnost Epson uchovává a v souladu s pokyny společnosti Epson. Kromě zpracovatelů třetích stran může společnost Epson zpřístupnit některé nebo všechny vaše osobní údaje:

 • Bankám nebo jiným entitám, které vyřizují vaše platby nebo vaše objednávky.

Některé z našich externích třetích stran se nacházejí mimo EHP, takže jejich zpracovávání vašich osobních údajů bude zahrnovat předání údajů mimo EHP.

Společnost Epson sdílí vaše osobní údaje v rámci společností Epson. To zahrnuje předávání vašich osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Pokud se nacházíte v zemi mimo EHP, vaše osobní údaje budou předávány rovněž do této země.

Kdykoli společnost Epson předává vaše osobní údaje mimo EHP, zajistí, aby jim byla poskytnuta podobná úroveň ochrany zavedením alespoň jednoho z následujících bezpečnostních opatření:

 • Společnost Epson předá vaše osobní údaje pouze do zemí, o nichž Evropská komise předpokládá, že poskytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

 • Pokud společnost Epson sdílí vaše osobní údaje v rámci společností Epson nebo používá určité třetí strany, využívá modelové smlouvy pro předávání osobních údajů do třetích zemí schválené Evropskou komisí, které poskytují osobním údajům stejnou ochranou, jaká jim je poskytována v Evropě.

Kontaktujte nás prosím, pokud chcete získat další informace o konkrétním mechanismu, který používáme při předávání vašich osobních údajů mimo EHP.

Zabezpečení údajů

Společnost Epson má zavedena bezpečnostní opatření, která chrání vaše informace a brání náhodné ztrátě vašich osobních údajů, jejich neoprávněnému použití nebo přístupu k nim a jejich změně nebo zpřístupnění. Kromě toho společnost Epson poskytne přístup k vašim osobním údajům zaměstnancům, zástupcům, smluvním partnerům a dalším třetím stranám na základě principu „potřeby vědět“. Vaše osobní údaje budou zpracovávat pouze na základě našich pokynů a vztahuje se na ně povinnosti zachování důvěrnosti.

Společnost Epson má zavedeny postupy pro řešení jakéhokoliv podezření na porušení zabezpečení osobních údajů a v případě, že je to ze zákona povinné, oznámí porušení ochrany osobních údajů vám a jakémukoli příslušnému orgánu.

Jak kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Epson

Správce údajů a jeho evropského pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat písemně na adrese:

The EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid

Nizozemsko.

nebo prostřednictvím e-mailu: edpo@epson.eu

Kontaktování společnosti Epson za účelem uplatnění vašich práv

Jako „subjekt údajů“ máte ze zákona právo požadovat od společnosti Epson přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, které se vás týká, nebo vznést námitku proti zpracování. Zároveň máte právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost dozorovému úřadu.

Poskytněte prosím společnosti Epson své osobní údaje na tomto formuláři, abychom mohli ověřit vaši totožnost. Za určitých okolností můžeme požadovat další formy identifikace, například váš pas nebo řidičský průkaz.

Svá zákonná práva můžete kdykoli uplatnit písemně na výše uvedených kontaktech, případně pomocí odkazu Pro více informací o vašich osobních údajích nás kontaktujte.