Podmínky soutěže v sociálních médiích

Definice

„Pořadatelem soutěže“se rozumí: společnost Epson Europe B.V. (dále jen Epson) s registrovaným sídlem v Amsterodamu v Nizozemsku. Veškerou korespondenci zasílejte prosím na následující adresu: Epson Europe B.V., Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21, Praha, 14000.

**„Účastníkem“ **se rozumí:
Jakákoli osoba ve věku 18 let či starší s bydlištěm v České republice v době kampaně.

Požadavky pro účast v soutěži

 1. Pro účast v soutěži není nutný žádný nákup, je však nezbytné mít přístup na internet a platný účet na vybrané sociální síti.

 2. Tato kampaň je určena obyvatelům České republiky starším 18 let.

 3. Zaměstnanci pořadatele, jeho mateřské společnosti, dceřiných společností, přidružených společností nebo jiných stran, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na vývoji, produkci nebo distribuci této kampaně, jakož i jejich nejbližší rodina (manžel, rodiče, sourozenci, děti) a členové domácnosti každého takového zaměstnance a / nebo autora, se nesmí této kampaně účastnit.

 4. Přihlášení do soutěže prostřednictvím zprostředkovatelů nebo třetích stran bude neplatné.

Kampaň

 1. Účastníci budou mít příležitost zapojit se do soutěže o cenu.

 2. Výhra bude vítězi oznámena prostřednictvím účtu na vybrané sociální síti, přes kterou se do kampaně přihlásili, do 24 hodin od chvíle, kdy bude vítěz zvolen. Vítěz musí reagovat na oznámení o výhře, aby se o cenu přihlásil, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy pořadatel oznámení o výhře zašle. Pokud se výherce o cenu do této doby nepřihlásí, cena propadne a pořadatel si vyhrazuje právo nabídnout nevyzvednutou cenu náhradnímu výherci vybranému v souladu s těmito podmínkami.

 3. Cena bude zaslána do 28 dnů od ukončení soutěže.

 4. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli příspěvky, které jsou znehodnocené nebo se z jakéhokoli důvodu nedostanou k pořadateli do příslušného data uzávěrky. Doklad o odeslání nebude považován za doklad o přijetí.

 5. Ceny jsou nepřenosné a nebude nabízena žádná hotovostní alternativa.

 6. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit oprávněnost všech účastníků a může dle vlastního uvážení vyloučit kteréhokoli účastníka, který nesplňuje požadavky pro účast v soutěži.

 7. Ceny závisí na dostupnosti. V případě nepředvídatelných událostí si pořadatel vyhrazuje právo (a) nahradit buď část ceny nebo celou cenu alternativní cenou ekvivalentní nebo vyšší hodnoty a (b) za výjimečných okolností změnit nebo zastavit kampaň bez předchozího upozornění. Nebude vedena žádná korespondence.

 8. Příspěvky nesmí obsahovat materiál, který porušuje práva ostatních, mimo jiné včetně práv na soukromí, publicitu nebo práva duševního vlastnictví nebo který porušuje autorská práva.

 9. Příspěvky nesmí obsahovat názvy značek nebo ochranné známky, s výjimkou ochranných známek pořadatele.

 10. Příspěvky nesmí obsahovat materiál, který je nevhodný, neslušný, obscénní, násilný, nenávistný, protiprávní, pomlouvačný, hanlivý nebo urážlivý.

 11. Příspěvky nesmí obsahovat materiál, který propaguje fanatismus, rasismus, nenávist vůči jakékoli skupině nebo jednotlivci nebo jejich poškozování, nebo podporovat diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku.

 12. Příspěvky nesmí obsahovat materiál, který je protizákonný, porušuje zákony, nebo je v rozporu s jakýmikoli zákony nebo předpisy.

Povinnosti

 1. Účastníci uhradí škody pořadatele plynoucí z jakéhokoli nároku ve spojitosti s jejich příspěvky, pokud tyto příspěvky porušují osobní nebo vlastnická práva jiné osoby.

 2. Každý z účastníků potvrzuje, že osoby v příspěvku zobrazené udělily souhlas se zahrnutím svého jména do příspěvku nebo do popisků na vybrané sociální síti do příspěvků na kanálech a platformách sociálních médií společnosti Epson.

 3. Pořadatel bude používat veškeré údaje předložené účastníky pouze pro účely kampaně, pokud není uvedeno jinak. Účastí v této soutěži všichni účastníci souhlasí s tím, že bude pořadatel používat jejich osobní údaje pro účely administrace této kampaně, včetně sdílení jejich jména a / nebo odkazů na vybrané sociální síti s dalšími účastníky, pokud vyhrají cenu, a jakékoli další účely, se kterými účastník souhlasil. Jména vítězů mohou být zveřejněna na webových stránkách Epson a na kanálech sociálních sítí, jakmile budou všichni vítězové kontaktováni a vyrozuměni. Všichni výherci budou upozorněni podle toho, kterou z vybraných sociálních sítí využívají. Další informace o tom, jak společnost Epson nakládá s vašimi osobními údaji, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Epson.

 4. Pokud cena představuje zdanitelný užitek, nese daňovou povinnost příjemce.

 5. Tato kampaň není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována konkrétní sociální sítí ani s ní není spojena. Berete na vědomí, že veškeré informace, které zadáte při přihlášení do této kampaně, budou poskytnuty pořadateli, a nikoli provozovateli konkrétní sociální sítě, a souhlasíte s tím, že konkrétní sociální síť nenese v souvislosti s touto kampaní žádnou odpovědnost. Souhlasíte s tím, že provozovatel dané sociální sítě nenese žádnou odpovědnost.

 6. Vítězové souhlasí s tím, že se po ukončení kampaně zúčastní přiměřené propagace a že jejich jména mohou být v rámci této propagace použita.

 7. Tyto Podmínky se řídí zákony České republiky.

 8. Společnost Epson si vyhrazuje právo zrušit nebo pozměnit Soutěž a tyto Podmínky bez předchozího upozornění v případě katastrofy, války, občanských nebo vojenských nepokojů, zásahu vyšší moci nebo jakéhokoli skutečného nebo očekávaného porušení platných zákonů nebo předpisů nebo jakékoli jiné události mimo kontrolu společnosti Epson. Jakékoli další změny soutěže budou účastníkům co nejdříve oznámeny společností Epson prostřednictvím vybrané sociální sítě.

 9. Přihlášením do této kampaně účastníci souhlasí s tím, že budou vázáni těmito Podmínkami.

Pořadatelem je společnost Epson Europe B.V. (dále jen Epson) se sídlem v Amsterdamu v Nizozemsku. Veškerou korespondenci zasílejte prosím na následující adresu: Epson Europe B.V., Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21, Praha, 14000