Epson B2B – Index udržitelného pracovního prostředí 2021

Stáhnout PDF

Úvod: Zítřejší akce pro udržitelnost, již dnes

Na začátku roku 2020 si společnosti a jejich zaměstnanci již byli vědomi dopadů nadměrného cestování, výhod práce na dálku a role, kterou by technologie mohla hrát při zajišťování efektivnějšího a udržitelnějšího pracoviště. Pandemie COVIDu tuto změnu nevytvořila, ale rozhodně ji urychlila.

Lockdown nám poskytl náhled na jinou budoucnost. Dramaticky snížené objemy dopravy zlepšily kvalitu ovzduší a snížily hlukovou zátěž. Práce na dálku s využitím technologií snížila energetickou závislost podniků a zlepšila rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem některých zaměstnanců. Rovněž zrychlila změny v chování a očekávání zákazníků ohledně toho, co představuje udržitelnou, technologicky vybavenou společnost.

S tím, jak vstupujeme do delšího období zotavení, bude udržitelnost životního prostředí zásadní ingrediencí pro obchodní úspěch. Epson – Index udržitelného pracovního prostředí 2021 je první z řady srovnávacích studií, pomocí nichž mohou podniky hodnotit a měřit svůj pokrok směrem k udržitelnosti.

Věříme, že role, kterou musí technologie hrát při budování udržitelných podniků, je zásadní. S ohledem na to jsme se rozhodli snažit se porozumět názorům a postojům ostatních. Ve spolupráci s výzkumnou společností B2B International jsme provedli průzkum u více než 4 000 zaměstnanců ve 26 zemích a uspořádali jsme četné skupinové diskuze, abychom prozkoumali, byť uprostřed pandemie, naladění na udržitelné iniciativy. To, co jsme našli, nás povzbudilo. Zde sdílíme postřehy z našeho výzkumu spolu s analýzou klíčových trendů a možností, kterých může využít každý podnik.

Darren Phelps
viceprezident pro prodej produktů Epson pro firmy v Evropě

3/4
zaměstnanců se chtějí více zaměřit na otázky životního prostředí a společnosti po COVIDu
4/5
zaměstnavatelů věří, že role udržitelnosti v podnikání roste

ALE

Pouze
25% zaměstnanců
a
29% zaměstnavatelů
věří, že to bude 100% zakotveno v jejich plánech návratu na pracoviště a zotavení po pandemii

Zaměstnanci jsou z práce doma více nadšeni než zaměstnavatelé – 2krát více zaměstnanců než zaměstnavatelů chce zachovat flexibilní práci

 

Již není třeba dlouho čekat na „velký podnět“. Společnosti mohou provést změny v chování a jednoduché změny v technologiích již DNES.

70% zaměstnanců si přeje, aby vybavení pro práci doma bylo buď dlouhodobé, energeticky účinné nebo snížilo množství odpadu – přinejmenším.

Kultura silně ovlivňuje, jak silně společnosti reagují na otázky životního prostředí a společnosti.

2. Národní vlivy na přístupy k udržitelnosti

Kultura hraje z hlediska životního prostředí důležitou roli, ale společnosti se mohou relativně snadno vymanit ze stereotypů

Naladění vlády směrem k udržitelnosti a kultura země ovlivňují, jak moc se organizace mohou angažovat a angažují v otázkách životního prostředí a společnosti. Zdá se, že podniky v zemích s historicky silnou udržitelností dle naší analýzy zdánlivě neprovádějí velké změny ve svých pracovních postupech, ale je to téměř jistě proto, že flexibilní práce, obnovitelné materiály a povědomí o energii již mají začleněny.

Země s nižším skóre v našem indexu (Skandinávie, Balkán) jsou k těmto problémům historicky naladěny, zatímco jiné, například na Blízkém a Středním východě, začaly relativně nedávno usilovat o dosažení cílů udržitelnosti. To by také vysvětlovalo, proč má Řecko tak vysoké skóre, přestože je až 25. na Indexu ohleduplnosti k životnímu prostředí 2020 ve srovnání se skandinávskými národy, které se umísťují na prvním, sedmém, devátém a sedmnáctém místě. Je důležité si uvědomit, že tento index je ukázkou postojů a názorů jednotlivců a podniků, a nikoli celkových národních ambicí. S tím je zajímavé sledovat, jak se s kolektivním pokrokem postoje stávají méně rozhodnými, což by mohlo signalizovat varování před možným poklesem úsilí.

 

Komentář společnosti Epson:

Tam, kde je udržitelnost známým a tradičním pojmem, by se trhy měly postarat o to, aby nikdo neusnul na vavřínech. Známe přiklad z jedné tradičně ekologicky a sociálně uvědomělé společnosti, že ve srovnání s 48 % Řeků pouze 25 % zaměstnanců hodnotilo udržitelnost jako zásadní. Řecko jako národ může čelit trvalým výzvám v oblasti udržitelnosti, ale je tam patrná zřejmá chuť na změnu.

Darren Phelps
viceprezident pro prodej produktů Epson pro firmy v Evropě

„Existuje několik významných hnacích sil přicházejících od vlády, které ovlivňují elektronický sektor a které prosazují udržitelnost. Poskytovatelé budou muset dát své peníze tam, kde vzniká poptávka, aby se ujistili, že jim vycházejí vstříc, a změny pak samy proplují dodavatelským řetězcem.“

Susanne Baker,
 zástupce ředitele·pro klima, životní prostředí a udržitelnost v TECHUK

Zaměstnanci v zemích s vysoce rozvinutým smyslem pro udržitelnost mají tendenci hodnotit své dopady na životní prostředí a společnost ve srovnání s ostatními zeměmi vysoko:

A horizontal bar chart showing Germany at 33% and Baltics at 13%
Německo33%
Itálie33%
Francie31%
Nizozemsko31%
Španělsko30%
Belgie29%
Skandinávie29%
Blízký a Střední východ28%
Velká Británie27%
Turecko25%
střední a východní Evropa18%
Řecko15%
Balkán15%
Pobaltí14%

„Budoucí investice Evropské unie musí být také propojeny s integrovanými cíli. Jsem ráda, že do udržitelných řešení investují podniky, ale možná by udržitelné cíle měl podporovat a přispívat k nim stát.“

Lina Sabaitienė,
náměstkyně ministra energetiky Litevské republiky
 

Očekávejte, že dopady na životní prostředí a společnost budou pro podnikání po pandemii COVIDu důležitější:

Většina zaměstnanců

 1. Blízký a Střední východ (94%)
 2. Turecko (90%)
 3. Řecko (79%)

Nejméně zaměstnanců

 1. Skandinávie (47%)
 2. Balkán (41%)

Udržitelnost A nákladová účinnost jdou ruku v ruce s vybavením pro práci z domova – místní kultury ovlivňují pocity zaměstnanců:

Nejžádanější

 1. Řecko (54%) Dlouhodobost
 2. Německo (52%) Energeticky úsporný
 3. Řecko (51%) Omezuje plýtvání

Nejméně žádané

 1. Belgie (37%) Dlouhodobost
 2. Belgie (31%) Energeticky úsporný
 3. Turecko (28%) Omezuje plýtvání

Problémy životního prostředí a společnosti jsou 100% zakotvené v plánech návratu na pracoviště:

Nejpravděpodobněji

 1. Blízký a Střední východ (40%)
 2. Německo (37%)

Nejméně pravděpodobně

 1. Balkán (14%)
 2. Skandinávie (17%)

Preference pro práci na dálku po pandemii COVIDu rostou:

Nejnadšenější

 1. Nizozemsko (37%)
 2. Španělsko (35%)
 3. Belgie (34%)

Nejméně nadšení

 1. Balkán (24%)
 2. Blízký a Střední východ (17%)
 3. Turecko (22%)

Společnosti, které s největší pravděpodobností povolí kombinovanou práci:

Nizozemsko (24%), Španělsko (22%), Belgie (21%)

…a největší rozdíl v očekáváních zaměstnanců/zaměstnavatelů ohledně kombinované práce

Německo (-16%), Itálie (-15%), Pobaltí (-15%), Balkán (-15%)

 

3: Plnění očekávání zákazníků a zaměstnanců

Udržitelnost je pro zaměstnance otázkou cti i diferenciace

Plány návratu na pracoviště a zotavení po pandemii COVIDu jsou důležitou součástí obchodní agendy v roce 2021. V případě politik zaměřených na osvědčené postupy práce na dálku však pracovní síly nevěří, že je v otázkách životního prostředí a společnosti vyvíjeno dostatečné úsilí.

Komentář společnosti Epson:

Angažovanost a udržení zaměstnanců je vyšší ve společnostech s jasně definovanými a naplňovanými cíli udržitelnosti. Panuje však představa, že je to za určitou cenu. Nemusí to tak však být. Modernizace technologie pomáhá společnostem fungovat efektivněji a udržitelně.

Darren Phelps
viceprezident pro prodej produktů Epson pro firmy v Evropě
 

„Hlavní důraz bude kladen na stabilizaci podnikových financí a peněžních toků. Životní prostředí a udržitelnost budou v pozadí, dokud se nevrátíme do stavu před COVIDem.“ – Anonymní respondent výzkumu, Pobaltí, mileniál, specialista, IT a technologie.

Je zřejmé, že programy zotavení musí podporovat finanční zdraví firmy, prospěch zaměstnanců a současně dbát na cíle udržitelnosti.

Udržitelnost přináší konkurenční výhodu a zvyšuje viditelnost značky. V jedné studii 90 % udržitelně prodávaných produktů překonalo své konvenční konkurenty. Navíc více než 70 % zaměstnanců volí práci ve společnosti se silným zaměřením na životní prostředí.

75% chce, aby se jejich organizace více zaměřila na otázky životního prostředí a společnosti

Regionální rozdíly v přesvědčení, že udržitelnost ovlivňuje výkonnost podniku:

Nejsilnější přesvědčení

 1. Řecko
 2. Blízký a Střední východ

Nejslabší přesvědčení

 1. Skandinávie
 2. Pobaltí

Regionální rozdíly v postojích k otázkám životního prostředí a společnosti

Největší pozornost

 1. Turecko
 2. Blízký a Střední východ
 3. Řecko

Nejmenší pozornost

 1. Skandinávie
 2. Pobaltí
 3. Belgie

Ne každý věří, že organizace kladou udržitelnost do středu zájmu při nákupních rozhodnutích: „U větších korporátů nevidím žádné směřování k tomu, aby se udržitelnost stala prioritou číslo jedna. Statistiky mohou být úžasné, ale klienti si na základě nich nekupují řešení,“

Mark Moore,
výkonný ředitel iDoc Services, UK

78% věří, že silné povědomí o udržitelnosti ovlivňuje vnímání značky a její výkonnost

 

Ti, kteří věří, že ke zlepšení udržitelnosti jejich společnosti by měla být použita zelená technologie:

A horizontal bar chart showing Turkey at 73% and Nordics at 33%
Turecko73%
Blízký a Střední východ62%
Řecko63%
Itálie57%
Španělsko55%
Německo43%
Francie48%
Velká Británie48%
Balkán45%
Nizozemsko35%
střední a východní Evropa45%
Belgie30%
Pobaltí32%
Skandinávie33%

„Díky technologii je komunikace dynamičtější, k dispozici jsou efektivnější pracovní nástroje a snižuje se plýtvání. Musí být však propojena s firemní kulturou a hodnotami každé společnosti. Je to cesta, nikoli cíl. Proto je užitečná pouze tehdy, když to týmu pomůže být šťastnějším, hbitějším a cílevědomějším.“

Marisa Tendero,
CEO Noabrands, Španělsko

65% se domnívá, že udržitelnost bude ještě důležitější v období po COVIDu

4: Strategie zaměstnavatele

Nové způsoby práce kladou nové požadavky na infrastrukturu zaměstnavatelů

Posun směrem k dosažení udržitelné organizace je cvičením v oblasti změny kultury. Společnosti mohou činit udržitelná nákupní rozhodnutí, ale toto je jen část řešení. Udržitelné jednání zahrnuje sloučení technologického pokroku se změnou chování. Vedení společnosti má zásadní význam.

Studie Harvardské obchodní školy očekává, že přibližně 16 % zaměstnanců bude pracovat na dálku ještě dlouho poté, co ohrožení pandemií ustoupí. Přechod směrem ke smíšenému pracovišti znamená, že společnosti musí přehodnotit své infrastrukturní potřeby.

V rámci společnosti musí osoby s rozhodovací pravomocí spolupracovat, aby pochopili zvýšenou roli dopadu na životní prostředí a společnost na své volby. S tolika změnami, které jsou potenciálně umožněny prostřednictvím technologie, není překvapením, že náš výzkum zjistil, že mezi těmi, kdo toto hnutí vedou, jsou osoby s rozhodovací pravomocí v oblasti IT.

 

Komentář společnosti Epson:

Jedná se o krátkodobou a dlouhodobou výzvu. Bezprostředně po konci pandemie budou společnosti uvažovat o tom, jak vybavit své hybridní modely pracovních sil. Z dlouhodobého hlediska technologické inovace pomohou pohánět tuto kombinovanou pracovní sílu, a v budoucnu podpoří udržitelnost i efektivitu.

Darren Phelps
viceprezident pro prodej produktů Epson pro firmy v Evropě

79% osob s rozhodovací pravomocí v oblasti IT věří, že role otázek životního prostředí a společnosti v podnikání roste, a 75% všech osob s rozhodovacími pravomocemi v podnikání vidí nárůst.

Regionální rozdíly ve významu udržitelnosti pro podnikání po COVID-19:

Nejdůležitější

 1. Blízký a Střední východ
 2. Turecko
 3. Řecko

Nejméně důležité

 1. Pobaltí
 2. Skandinávie

U zaměstnavatelů je však méně než poloviční pravděpodobnost než u jejich zaměstnanců, že věří, že zelená technologie celkově zlepší jejich udržitelnost.

41% vs 83%

„Společnosti během pandemie změnily své pracovní postupy a většinou u nich už zůstanou.“ Práce z domova mění tok dokumentů a komunikace, takže nalezení nejlepší technologie představuje současně příležitost i výzvu. Technologie bude muset být kompaktní, energeticky efektivní, spolehlivá a bude muset vyžadovat méně spotřebních materiálů, abyste se vyhnuli opravám a negenerovali odpad.“

Cristian Chelu,
CHR Electronics Brașov, Rumunsko

Upřednostnění práce na dálku

Zaměstnanci v Nizozemsku, Španělsku, Belgii a Německu mají nejvyšší preference pro práci na dálku.

Zaměstnanci na Blízkém východě, střední a východní Evropě a Turecku mají nejnižší preference pro práci na dálku.

 

Zaměstnanci, kteří věří, že jejich zaměstnavatel má udržitelnost plně vestavěnou v politikách pro návrat do práce a zotavení:

A horizontal bar chart showing the Middle East at 40% and Balkans at 14%
Blízký a Střední východ40%
Německo37%
Turecko34%
Itálie33%
Velká Británie29%
Francie29%
Nizozemsko25%
Španělsko21%
Belgie21%
Pobaltí21%
střední a východní Evropa20%
Řecko17%
Skandinávie17%
Balkán14%

Koronavirus povzbudil více než 50% osob s rozhodovací pravomocí, aby věnovaly více pozornosti otázkám životního prostředí a společnosti.

Regionální rozdíly ve stanovení priorit udržitelných cílů:

Nejvyšší priorita

 1. Německo
 2. Itálie

Nejnižší priorita

 1. Balkán
 2. Pobaltí
 3. Řecko
 

5: Role technologie

Přijetí udržitelnosti nemusí být rušivé

Mnoho podniků se při dotazu na udržitelnost opírá standardně o myšlení ve „velkém obraze“: například solární panely nebo elektromobily. Zdá se to rušivé a drahé. Ve skutečnosti existuje mnoho jednodušších udržitelných „výměn“, které mohou zásadním způsobem ovlivnit ekologický a finanční úspěch společnosti.

Komentář společnosti Epson:

Jednoduchý přechod z laserového tisku na podnikovou inkoustovou technologii Epson Heat-Free by mohl evropským podnikům ušetřit ročně dostatek energie na roční provoz 800 000 elektromobilů, aby snížily náklady na energii o 152 mil. EUR a snížily emise CO2 o 4 100 tun, což je objem, jehož absorbování by 19 milionům stromů trvalo jeden rok. Kromě přínosů pro životní prostředí plynoucích ze zkrácení doby dojíždění a energetické náročnosti z vyššího podílu práce z domova mohou podniky pokračovat v udržitelných rozhodnutích, která zlepšují jejich uhlíkovou stopu i celkový výsledek.

Darren Phelps
viceprezident pro prodej produktů Epson pro firmy v Evropě
 

Jednou z nich je použití recyklovaných materiálů nebo materiálů s nízkým nárazem. Alternativně si vyberte položku s dlouhou životností, která efektivně využívá energii a produkuje nízký až nulový odpad. Například osvětlení může tvořit 20-50 % nákladů na energii. Výměnou za LED žárovky a instalací čidel ušetřila jedna společnost 9 400 £ za rok a snížila roční emise CO2 o 36 tun.

Je důležité podporovat udržitelné chování, jako je tisk pouze v případě potřeby, ale rozhodující je také výběr nejlepší technologie pro potřeby společnosti. Tiskárny tvoří přibližně 10 % energetické spotřeby společnosti, proto je zásadní výběr takové tiskárny, která poskytuje kvalitu a udržitelnost.

„Musíme se podívat na to, jak elektrické a elektronické produkty zapadají do oběhové ekonomiky; odklon od modelu „take-make-dispose“ k modelu, kde se výrobky používají co nejdéle a jsou opravovány a udržovány, a mají vyšší úroveň energetické účinnosti.“

Susanne Baker,
associate director, klima, životní prostředí a udržitelnost v TECHUK

79% předních IT firem vidí zvýšenou roli v otázkách dopadu na životní prostředí a společnost

Neoficiální důkazy z našeho průzkumu ukazují, že mnoho zaměstnanců stále nevidí, jak mohou technologie zlepšit jejich dopad na životní prostředí

„Jsme správci pro večerní školy, takže co·se·technologie týče,·nepoužíváme nic jiného než naše pracovní počítače.“ Rozdíl, který můžeme přinést, je omezený.“

Skandinávie,
silné ročníky, marketing, vzdělávání

16% zaměstnanců očekává, že v práci uvidí více bezkontaktních nebo chytrých technologií 21% očekává více zařízení pro méně uživatelů

 

S největší pravděpodobností zde dojde ke změnám v používání zařízení po Covidu:

A horizontal bar chart showing Turkey at 91% and Nordics at 30%
Blízký a Střední východ91%
Španělsko84%
Turecko80%
Velká Británie76%
Itálie74%
Francie70%
Belgie69%
Řecko68%
Nizozemsko66%
Nizozemsko62%
střední a východní Evropa49%
Balkán42%
Skandinávie36%
Pobaltí30%

S největší pravděpodobností zde dojde ke změnám v používání zařízení:

 1. IT a telekomunikace
 2. profesionální a obchodní služby
 3. stavebnictví a strojírenství

Nejméně pravděpodobně zde dojde ke změnám v používání zařízení:

 1. zdravotnictví
 2. vláda a veřejný sektor
 3. maloobchod a logistika

Energetická účinnost, životnost a minimální plýtvání jsou nejvyššími očekáváními zaměstnanců ohledně udržitelnosti.

Nejžádanější:

 1. Řecko
 2. Německo

Nejméně žádané:

 1. Balkán
 2. Belgie

„Lidé mají dojem, že dopad udržitelné technologie je malý, ale kdyby každý z nás udělal něco malého, mohl by být dopad velký.“

Cristian Popa, Expert Copy Service, Rumunsko

6: Návrat na pracoviště

Úspěch budoucího pracoviště bude silně ovlivněn bezpečností, efektivitou a udržitelností

Není pochyb o tom, že zaměstnanci nyní po COVIDu nahlíží na svůj pracovní život jinak. Poté, co zaměstnanci zaznamenali možná zlepšení kvality života, udržitelného chování a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, mají zájem na tom, aby tyto výdobytky byly zachovány a dále zlepšovány.

Přesto z mnoha hledisek, která zaměstnavatelé zahrnovali do svých plánů návratu na pracoviště a zotavení, aspekty životního prostředí a společnosti nestojí na čelních příčkách seznamu jejich priorit.

Zaměstnanci upřednostňují práci na dálku více než společnosti, které je zaměstnávají, což by mohlo vést k nespokojenosti, pokud se nebude pracovat s jejich očekáváními. Ti, kteří jsou schopni zachovat model práce na dálku, si také uvědomují potřebu odpovědného zajištění prostředků pro technologii pro práci z domova. A to nejen proto, že i přes daňové úlevy a další pobídky zaměstnanci využívají své vlastní domácí energetické zdroje.

 

Komentář společnosti Epson:

Osobní bezpečnost je v agendě zaměstnanců na prvním místě a oni tak budou hledat chytřejší pracovní vzorce a sdílenou technologii, která umožňuje "bezdotykové" interakce bez, jako je vzdálený tisk, servis mimo pracoviště nebo používání magnetických karet, aby se nemuseli dotýkat přístrojů používaných více lidmi.

Darren Phelps
viceprezident pro prodej produktů Epson pro firmy v Evropě

Zaměstnavatelé v oblasti udržitelnosti jsou o něco více sebejistí než zaměstnanci:

25% zaměstnanců oproti 29% zaměstnavatelů věří, že otázky životního prostředí a společnosti budou 100% zakotveny v plánech návratu na pracoviště

Zaměstnanci mají více než dvakrát větší zájem o práci na dálku než jejich zaměstnavatelé:

28% zaměstnanců
vs
12% zaměstnavatelů

„Zdravotní krize spojená s COVIDem zrychlila stávající trendy v naší společnosti a odhalila příležitost přejít k produktivnějšímu, celistvějšímu ekonomickému a sociálnímu modelu přátelštějšímu k životnímu prostředí.“

Albert Carné,
korporátní ředitel pro udržitelnost v Banc Sabadell, Španělsko
 

58% Více než polovina (58 %) vracejících se zaměstnanců očekává, že bude provedena kontrola sdíleného vybavení

Icons of a lightbulb, a plug with leaves on the cable, and a tied bag with the recycling logo

Zaměstnanci pracující na dálku chtějí přispět k udržitelnosti:

70% věří, že alespoň jeden z následujících aspektů je důležitý
z hlediska technologie pro práci z domova: dlouhověkost, energetická účinnost a snižování odpadů.

 

7: Nuance generační a obchodní vyspělosti

V příštím desetiletí budou mít dominantní hlasy mladší zaměstnanci a zákazníci

Věk má velký dopad na to, jak organizace reagují na nutnost udržitelnosti, ale jak ukazuje náš výzkum, nelze to jednoduše zúžit jen na věk respondenta. „Starší osoba“ má tendenci být odolnější vůči problémům životního prostředí a společnosti, zatímco „mladší“ je často vnímavější.

Komentář společnosti Epson:

Starší demografické skupiny by neměly být ignorovány jako „neudržitelné“. Navzdory nevyhraněnosti v otázkách životního prostředí a společnosti si starší zaměstnanci i vyspělejší společnosti vysoce cenili dlouhodobosti, energetické účinnosti a snižování plýtvání.

Darren Phelps
viceprezident pro prodej produktů Epson pro firmy v Evropě
 

„Vzhledem k tomu, že více mileniálů podniká a stávají se z nich tvůrci obchodních rozhodnutí, berou udržitelnost opravdu vážně,“ říká Mark Williams, ředitel pro udržitelnost a korporátní záležitosti ve společnosti BlueLeaf ve Velké Británii.

Jak zavedenější organizace (nad 10 let), tak i silné ročníky (ve věku 54 a více let) s nejmenší pravděpodobností přikládaly důležitost otázkám životního prostředí a společnosti, zatímco generace Z (<22 let) a mileniálové (22-37 let) a začínající podniky otevřeně přiradily těmto otázkám nejvyšší priority. To je důležité, protože tyto hodnoty se odrážejí také u mladších spotřebitelů.

„Stále více našich zákazníků, především mladí lidé, oceňují skutečnost, že firmy mají vyšší cíle nad rámec čistého ekonomického zisku.“ Elena Valderrábano, ředitelka pro korporátní etiku a udržitelnost ve společnosti Telefónica ve Španělsku

Generace Z s větší pravděpodobností řekne, že otázky dopadu na životní prostředí a společnost budou po Covidu stále důležitější:

A vertical bar chart showing Gen Z (under 22) at 75% and Baby boomer (54+) at 55%
Gen Z (under 22)76%
mileniál (23-37)71%
generace X (38-63)61%
silný ročník (63+)55%

Závěr

Pandemie koronaviru urychlila změny v chování a očekáváních u podniků i spotřebitelů. Během hlavní fáze epidemie se organizace přirozeně soustředily na finanční stres, který epidemie způsobila. Jak se však národy začaly pomalu zotavovat, problematika životního prostředí a společnosti začala získávat na síle.

Náš výzkum zjistil, že mezi zaměstnanci z téměř všech dotázaných národů panuje silná touha vidět, jak se jejich organizace zaměřují na iniciativy, které upřednostňují jejich osobní pohodu při návratu do práce, vytvářejí struktury, které uznávají měnící se přístupy k rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, a činí to způsobem, který chrání a dokonce vylepšuje životní prostředí jako celek.

Zásadně důležité je, aby vedoucí podniků a osoby činící rozhodnutí viděli tyto změny jako příležitost ke zlepšení nabídky jejich společnosti a vnímání značky a také k zajištění nákladové efektivnosti, která bude mít kromě dopadu na životní prostředí a společnost také finanční přínos pro podnikání. Udržitelnost je zásadně důležitým prostředkem pro podnikání a nyní je čas jednat.

Doporučení z Indexu udržitelného pracovního prostředí 2021 společnosti Epson

 • Urychlete přechod k chytré technologii a podporujte přirozený sociální odstup a produktivitu
 • Využijte vzdálené diagnostické technologie k omezení selhání, prostojů, nákladů na servis zařízení a osobních návštěv
 • Použijte technologie pro spolupráci, abyste týmům umožnili vzdálenou interakci bez duplikování zdrojů a umožnili vyšší efektivitu kombinované práce
 • Vyberte si technologii, která splňuje parametry přístupu „úplného kruhu“ k udržitelnosti, včetně její výroby, spotřeby energie, robustnosti (tj. životnosti) a minimálního odpadu.

Stáhnout PDF

 

„V jádru krize jsme se museli přeorientovat a těmito prioritami byla sociální a finanční stabilita.“ Na pořadu jednání je však zelená obnova. Je to zpět a myslím si, že litevská podnikatelská komunita je uvědomělejší a otevřenější a je více v souladu se společností, než by si člověk myslel.“

Karolina Semionovaitė,
manažerka pro udržitelnost ve společnosti “Swedbank” v Litvě

Spojte se s námi ještě dnes

Pokud chcete další informace o programu, vyplňte své kontaktní údaje níže. Spojí se s vámi zástupce společnosti Epson.

MÁTE NĚJAKÉ DALŠÍ POŽADAVKY?
Pole označená * jsou povinná.